Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Tầng 5-6, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:  236. 3822217/  Fax: 236. 3829184
Website: http://dpi.danang.gov.vn/. Email: skhdt@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; về tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế-xã hội; về đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương; về khu công nghiệp, khu chế xuất, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm địa phương và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc:

Ông Trần Văn Sơn

Điện thoại: 236. 3840534

Email: sontv@danang.gov.vn

Các Phó giám đốc:

1. Ông Huỳnh Văn Thanh

Điện thoại: 236. 3840534

Email: thanhhva@danang.gov.vn

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Điện thoại: 236. 3821355

Email: huongntt1@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên  môn:

TT

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

236. 3822217

2

Phòng Tổng hợp

236. 3822221

3

Phòng Thẩm định, Giám sát đầu tư

236. 3821341 - 236.3832395

4

Phòng Kinh tế đối ngoại

236. 3822759

5

Phòng Đăng ký kinh doanh

236. 3821755

6

Bộ Phận Tiếp nhận và trả kết quả 

236. 3893705

7

Phòng Lao động Văn xã           

236. 3822230

8

Phòng Kinh tế ngành                 

236. 3891352

9

Phòng Đầu tư                         

236. 3821341 - 236. 3832395

10

Thanh tra Sở                                      

236. 3817700

11

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp    

236. 3835111

12

Tổ Công nghệ thông tin         

236. 3893783

 

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

1. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp

Địa chỉ: 47 Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3835111/ Fax: 236. 3849768
Email: trungtamhotrodn48@gmail.com

2. Trung tâm Hợp tác đầu tư và Quản lý các dự án tại Lào thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3898 319

Email: kien.namlaodng@gmail.com