Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Tầng 15, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3822410 / Fax: 236. 3863021

Website: http://www.tnmt.danang.gov.vn/.  Email: stnmt@danang.gov.vn

 Chức năng nhiệm vụ:

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp về biển và hải đảo (đối với các tỉnh có biển, đảo) thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc:

Ông Lê Quang Nam

Điện thoại: 236. 3827069

Email: namlq@danang.gov.vn

Các Phó giám đốc:

1. Bà Huỳnh Thị Liễu Hoa

Điện thoại: 236. 3895231

Email: hoahtl@danang.gov.vn

2. Ông Trần Văn Toán

Điện thoại: 236. 3810989

Email: toantv@danang.gov.vn

3. Ông Nguyễn Đình Anh

Điện thoại: 236. 3810854

Email: anhnd5@danang.gov.vn

4. Ông Nguyễn Quang Vinh

Điện thoại: 236. 3969559

Email: vinhnq7@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên  môn

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

236. 3810113

2

Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

236. 3889508

3

Đo đạc bản đồ và Viễn thám

236. 3894386

4

Kế hoạch tài chính

236. 3849272

5

Khoáng sản

236. 3810853

6

Tài nguyên nước

236. 3810853

7

Thanh tra Sở

236. 3895231


Các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường:

1.Trung tâm Đo đạc và Bản đồ thành phố

Địa điểm trụ sở chính: 24 Hồ Nguyên Trừng (Tầng 3), Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3740707

Website: http://dodacbandodanang.vn

2. Trung tâm Kỹ thuật Môi trường

Địa chỉ: 24 Hồ Nguyên Trừng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 236.3740556

- Fax: 236.3740555    

- Email: ttktmt@danang.gov.vn

3. Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Địa chỉ: 57 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3872545

4. Văn phòng Đăng ký đất đai

Địa chỉ: Tầng 15, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

5. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải

Địa chỉ: Đường Hồ Nguyên Trừng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

 

Điện thoại: 236. 3621530/ Fax: 236. 3621530

Email: thoatnuocdn@gmail.com

6. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng

Địa chỉ : Tầng 06, 24 Hồ Nguyên Trừng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Email:ttcntt@danang.gov.vn

 7. Chi cục Bảo vệ Môi trường

Địa chỉ: 24 Hồ Nguyên Trừng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3740449 / Fax: 236. 3740449

Website:  http://ccbvmt.danang.gov.vn/

Email: ccbvmt@danang.gov.vn

8. Chi cục Biển và Hải đảo  

Địa chỉ: 24 Hồ Nguyên Trừng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3740441/ Fax: 236. 3740440

Email: ccbhd@danang.gov.vn

9. Chi cục Quản lý đất đai

Địa chỉ : Trung tâm Hành chính thành phố,  24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236.3829199