Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Tầng 15, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3822410 / Fax: 236. 3863021

Website: http://www.tnmt.danang.gov.vn/.  Email: stnmt@danang.gov.vn

 Chức năng nhiệm vụ:

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp về biển và hải đảo thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Lãnh đạo Sở

Phạm Nam Sơn

Giám đốc

 

 

       
Nguyễn Hồng An Phó Giám đốc 0236.3895230

anhnh1@danang.gov.vn

Võ Nguyên Chương

Phó Giám đốc

0236.3810854

chuongvn@danang.gov.vn

Trần Quốc Hùng Phó Giám đốc 02363.555.868 hungtq@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên  môn

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

0236. 3867179

2

Kế hoạch tài chính

0236. 3849272

3

Khoáng sản và Tài nguyên nước

0236. 3810853

4

Quỹ Bảo vệ môi trường

0236.3810112

5

Thanh tra Sở

0236. 3895231

Các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường:

1.Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

- Địa chỉ: 24 Hồ Nguyên Trừng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Điện thoại: 02363.740.707
- Email: ttktmt@danang.gov.vn
- Trang thông tin điện tử: http://kttnmtdanang.vn/

2. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

- Địa chỉ: 24 Hồ Nguyên Trừng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 236.3740556
- Fax: 0236.3740555    
- Email: ttqttnmt@danang.gov.vn

3. Trung tâm Phát triển Quỹ đất

- Địa chỉ: 106 Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 02363.872.546
- Fax: 02363.872.545
- Email: ttptqd@danang.gov.vn

4. Văn phòng Đăng ký đất đai

- Địa chỉ: 57 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236. 3966967
- Email: vpdkmc@danang.gov.vn

5. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng

- Địa chỉ : 24 Hồ Nguyên Trừng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236. 3740553
- Email: ttcntt@danang.gov.vn

6. Chi cục Bảo vệ Môi trường

- Địa chỉ: Tầng 31, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3537929
- Website:  http://ccbvmt.danang.gov.vn/
- Email: ccbvmt@danang.gov.vn

7. Chi cục Biển và Hải đảo  

- Địa chỉ: 57 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 02363.525.056
- Fax: 02363.525.057
- Email: ccbhd@danang.gov.vn
- Trang thông tin điện tử: https://ccbhd.danang.gov.vn/

8. Chi cục Quản lý đất đai

- Địa chỉ: Tầng 31, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3566696
- Email: ccqldd@danang.gov.vn

9. Quỹ bảo vệ Môi trường
- Địa chỉ: Tầng 15 - Toà nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 02363.653.123
- Email: qbvmt@danang.gov.vn
- Trang Thông tin điện tử Quỹ BVMT: https://depf.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT