Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Tầng 24, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3840123 Fax: 236. 3840124

Website: http://www.tttt.danang.gov.vn/. Email: stttt@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên phương tiện báo chí, mạng máy tính và xuất bản án phẩm trên địa bàn thành phố; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc:

Ông Nguyễn Quang Thanh

Điện thoại: 236. 3840126

Email: thanhnq@danang.gov.vn

Các Phó giám đốc:

1. Ông Trần Ngọc Thạch

Điện thoại: 236. 3899888

Email: thachtn@danang.gov.vn

2. Bà Nguyễn Thu Phương

Điện thoại: 236. 3849 567

Email: phuongnt21@danang.gov.vn

3. Ông Lê Sơn Phong

Điện thoại: 236. 3888 413

Email: phongls@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên  môn

TT

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

236. 3840123

2

Thanh tra Sở

236. 3849979

3

Phòng Đầu tư - Hạ tầng số

236. 3840084

4

Công nghệ thông tin

236. 3840125

5

Thông tin - Báo chí - Xuất bản

236. 3849989

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông:

1. Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Đà Nẵng

- Địa chỉ: 15 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 236. 3840909

- Website: www.dnict.vn

- Email: dnict@danang.gov.vn

2. Trung tâm Phát triển Hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng

- Địa chỉ: 02 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 236. 3888666

- Website: www.dsp.vn

3. Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tầng 11, Công viên Phần mềm Đà Nẵng, 02 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ: 236. 3899888

4. Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tầng 6, Công viên phần mềm, 15 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 236. 3777888

- Website: www.centic.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT