Sở Tư pháp

Địa chỉ: Tầng 11, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3822 822 - 236. 3895267/ Fax: 236. 3895267

Website: http://www.sotuphap.danang.gov.vn/. Email: stp@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn thành phố, bao gồm 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ là: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phòng phổ biến - Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Theo dõi thi hành pháp luật, Phòng Hành chính tư pháp - Lý lịch tư pháp, Phòng Bổ trợ tư pháp; 05 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở là: Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2, Phòng Công chứng số 3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

a. Bà Trần Thị Kim Oanh - Giám đốc Sở Tư pháp

- Số điện thoại:

- Email:

b. Ông Huỳnh Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở

- Số điện thoại: 02363.561.967

- Email: haohb@danang.gov.vn

c. Ông Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở

- Số điện thoại: 02363.552.389

- Email: vietct@danang.gov.vn

d. Bà Lê Thị Xuân Nga

- Số điện thoại: 02363.566.777

- Email: ngaltx@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên  môn:

STT

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

0236.3.822.822

2

Thanh tra Sở

0236.3.821.675

3

Phòng Bổ trợ tư pháp

0236.3.889.622

4

Phòng Phổ biến - Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Theo dõi thi hành pháp luật

0236.3.889.676

5

Phòng Hành chính tư pháp - Lý lịch tư pháp

0236.3.540.777

6

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

0236.3.822.873

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp

1. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

- Số điện thoại: 02363.887.678

- Email: ttdvbdgts@danang.gov.vn

- Website: https://daugia.danang.gov.vn/

2. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

- Số điện thoại: 02363.727.516

- Email: tttgplnn@danang.gov.vn

- Website: https://trogiupphaply.danang.gov.vn/

3. Phòng công chứng số 1

- Số điện thoại: 02363.825.391

- Email: congchung1@danang.gov.vn

- Website: https://congchung1.danang.gov.vn/

4. Phòng công chứng số 2

- Số điện thoại: 02363.722.601

- Email: congchung2@danang.gov.vn

- Website: http://congchung02dn.gov.vn/

5. Phòng công chứng số 3

- Số điện thoại: 02363.575.129

- Email: congchung3@danang.gov.vn

- Website: http://www.congchungdanang.com.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT