Sở Tư pháp

Địa chỉ: Tầng 11, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3822 822 - 236. 3895267/ Fax: 236. 3895267

Website: http://www.sotuphap.danang.gov.vn/. Email: stp@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn thành phố, bao gồm các phòng chuyên môn nghiệp vụ là: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Bổ trợ tư pháp, Phòng Hành chính tư pháp, Phòng Lý lịch tư pháp, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành Văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Văn bản quy phạm pháp luật. 05 đơn vị trực thuộc Sở là: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2, Phòng Công chứng số 3.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

a. Bà Võ Thị Như Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp

- Số điện thoại: 02363.898.146

- Email: hoavtn@danang.gov.vn

b. Ông Tạ Tự Bình - Phó Giám đốc Sở

- Số điện thoại: 02363.566.777

- Email: binhtt@danang.gov.vn

c. Ông Huỳnh Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở

- Số điện thoại: 02363.561.967

- Email: haohb@danang.gov.vn

d. Ông Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở

- Số điện thoại: 02363.552.389

- Email: vietct@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên  môn:

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

236. 3822822

2

Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

236. 3822873

3

Phổ biến giáo dục pháp luật

236. 3889676

4

Hành chính Tư pháp

236. 3821691

5

Bổ trợ Tư pháp

236. 3889622

6

Lý lịch Tư pháp

236. 3820340

7

Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

236. 3540777

8

Kiểm soát thủ tục hành chính

236. 3895389

9

Thanh tra Sở

236. 3821675

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp:

1. Phòng Công chứng số 1

- Số điện thoại: 02363.825.391

- Email: congchung1@danang.gov.vn

- Website: http://phongcongchungso1tpdn.vn/

2. Phòng Công chứng số 2

- Số điện thoại: 02363.722.601

- Email: congchung2@danang.gov.vn

- Website: http://congchung02dn.gov.vn/

 

3. Phòng Công chứng số 3

- Số điện thoại: 02363.575.129

- Email: congchung3@danang.gov.vn

- Website: http://www.congchungdanang.com.vn/

 

4. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

- Số điện thoại: 02363.887.678

- Email: ttdvbdgts@danang.gov.vn

- Website: https://daugia.danang.gov.vn/

5. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

- Số điện thoại: 02363.727.516

- Email: tttgplnn@danang.gov.vn

- Website: https://trogiupphaply.danang.gov.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT