Phấn đấu tinh giản biên chế của cả giai đoạn 2015-2021 đạt tối thiểu 10% biên chế
Đăng ngày 05-07-2017 15:12

UBND thành phố vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và giao Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ báo cáo UBND thành phố việc thực hiện Chương trình này.

Theo đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) được thực hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác thực hành THTK, CLP với những kết quả cụ thể; tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân.

Trong đó, tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng tài sản công; công khai các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên để bảo đảm thực hành tiết kiệm, ngăn chặn và phòng ngừa lãng phí. Bảo đảm việc thực hiện quyền giám sát THTK, CLP của công dân, cơ quan, tổ chức; tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của thanh tra nhân dân; tổ chức hoạt động kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền; xử lý hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với người trong cơ quan, tổ chức có hành vi gây lãng phí.

Chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc đẩy mạnh mua sắm theo phương thức tập trung; đẩy mạnh áp dụng mua sắm thường xuyên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện; không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương; quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương.

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực chi xây dựng cơ bản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện các dự án, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. Thực hiện bố trí kế hoạch vốn theo thứ tự ưu tiên trả nợ gốc và lãi vay, thanh toán nợ đọng, các dự án trọng điểm chuyển tiếp. Sau khi đã bố trí đủ vốn cho các nội dung trên, số vốn còn lại mới bố trí cho các dự án mới sau khi đã thẩm định tính cần thiết, cấp bách của dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đã được phê duyệt góp phần nâng tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt tiêu chuẩn môi trường;

Triển khai các quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, đẩy mạnh việc chuyển phương thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng; tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho THTK, CLP.

Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công, Chủ tịch UBND TP yêu cầu tăng cường kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách nhà nước để mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền của các Sở, ban, ngành, địa phương trên tinh thần triệt để tiết kiệm

Tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương, trong đó phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng, xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí; tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào, không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu quốc gia; Không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu khả thi. Từng bước chuyển việc bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên sang thực hiện phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu.
Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động: phấn đấu tinh giản biên chế của cả giai đoạn 2015-2021 đạt tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015 của địa phương. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Thực hiện quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan công sở.

Đẩy mạnh cải cách hành chính (đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan, đất đai và các thủ tục đầu tư), nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Mở rộng cơ chế một cửa liên thông, liên kết giữa các cơ quan, đơn vị và hoàn thiện mô hình một của tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp hạng kết quả công tác cải cách hành chính. Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính để góp phần hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt các lĩnh vực liên quan thường xuyên và thiết yếu đến đời sống của người dân và doanh nghiệp theo hướng đơn giản và thuận tiện về phía người dân, đồng thời nâng cao trách nhiệm chủ động quản lý của chính quyền.

HIỀN TRANG