Kế hoạch thực tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.
Đăng ngày 27-06-2017 16:52

Thực hiện Kế hoạch số 4630/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của UBND thành phố về thực tập phương án phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng năm 2017.

Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông tin đến các cơ quan, đơn vị liên quan về Kế hoạch thực tập cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 ngày 30/6/2017.

2. Địa điểm: Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố số 24 Trần Phú, TP Đà Nẵng.

Trong thời gian diễn tập (từ 17 giờ đến 17 giờ 35 phút) có huy động phương tiện, lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp triển khai thực binh tại hiện trường.

Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng