Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – đợt 3 năm 2017
Đăng ngày 29-06-2017 10:00

Ngày 27 tháng 6 năm 2017, Sở Xây dựng thành phố Đà nẵng đã ban hành Công văn số 5670/SXD-QLXD về việc thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – đợt 3 năm 2017, gửi các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Nội dung như sau:

Thực hiện các quy định về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thay thế Luật Xây dựng 2003; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và các văn bản có liên quan Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng kế hoạch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 3, quý III năm 2017, như sau:

1. Thời gian tổ chức thi sát hạch: dự kiến bắt đầu từ 8 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2017.
- Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút. 
- Đề sát hạch bao gồm 15 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề được lấy ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm đã được Bộ Xây dựng công bố.
- Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 60 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.
- Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì kết quả sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt số điểm từ 32 điểm trở lên.
- Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy vi tính.

2. Lệ phí thi sát hạch: 500.000 đồng/01 lĩnh vực đăng ký dự thi.
- Lệ phí cấp mới chứng chỉ: 300.000đồng/01 chứng chỉ.
- Lệ phí cấp lại, cấp bổ sung CCHN: 150.000/01 chứng chỉ.

3. Thời gian nộp lệ phí thi sát hạch: các thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm nộp lệ phí thi sát hạch về Văn phòng Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẵng.
- Chi phí và lệ phí thi sát hạch sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.
4. Địa điểm thi: Văn phòng Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẵng; địa chỉ: số 109 Lê Sát, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Việc thi sát hạch CCHN được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm; Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://www.xaydung.gov.vn. 

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được biết và thực hiện.

Phòng Quản lý các hoạt động xây dựng