Cung cấp, lắp đặt thiết bị và lắp đặt hệ thống kỹ thuật đấu nối
Đăng ngày 25-08-2017 08:54

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng mời thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị và lắp đặt hệ thống kỹ thuật đấu nối.
- Giá gói thầu: 9.197.474.000 đồng.
- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phần xây lắp; thiết bị y tế; thiết bị điện tử, điện máy, điện cơ; thiết bị khu trẻ em; thiết bị nhà ăn, bếp, chế biến, thiết bị khác; lắp đặt hệ thống kỹ thuật đấu nối.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, trong đó:
+ Thời gian nhập thiết bị về công trình: Không quá 60 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
+ Thời gian lắp đặt thiết bị: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng theo từng giai đoạn.
- Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng.
- Nguồn vốn: Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn ngân sách thành phố.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn/1 túi hồ sơ.
- Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ 30 ngày 25-8-2017 đến 8 giờ 30 ngày 5-9-2017 (trong giờ làm việc hành chính).
- Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, số 1 Thanh Long, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3817121, fax: 0236.3817118. Email: tranvansy@cpmdanang.vn.
- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng/1 bộ).
- Bảo đảm dự thầu: 92.000.000 đồng (Chín mươi hai triệu đồng).
- Hình thức bảo đảm: Bảo đảm bằng thư bảo lãnh ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.
- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 ngày 5-9-2017.
- Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30 ngày 5-9-2017.