Mời thầu Kiểm toán vốn dự án mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 25-08-2017 08:54

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng mời thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn dự án hoàn thành.
- Loại gói thầu: Tư vấn.
- Giá gói thầu: 515.266.000 đồng.
- Nội dung chính của gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn dự án hoàn thành, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 30 ngày kể từ ngày bàn giao hồ sơ quyết toán hạng mục cuối cùng.
- Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng.
- Nguồn vốn: Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn ngân sách thành phố.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn/2 túi hồ sơ.
- Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ 30 ngày 25-8-2017 đến 14 giờ 30 ngày 14-9-2017 (trong giờ làm việc hành chính).
- Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, số 1 đường Thanh Long, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3817121, fax: 0236.3817118. Email: tranvansy@cpmdanang.vn
- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng/1 bộ).
- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 ngày 14-9-2017.
- Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 ngày 14-9-2017.