Mời thầu Cải tạo khối nhà ăn uống chợ Cẩm Lệ
Đăng ngày 31-08-2017 11:36

Đơn vị mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ.

Công trình: Cải tạo khối nhà ăn uống chợ Cẩm Lệ.

Gói thầu: Xây lắp (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

Địa điểm xây dựng: Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Chủ đầu tư: UBND quận Cẩm Lệ.

Nguồn vốn: Huy động từ các hộ tiểu thương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Hình thức đầu thầu: Rộng rãi trong cả nước.

Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 1-9-2017 đến 8 giờ ngày 11-9-2017 tại văn phòng Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Cẩm Lệ, số 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Thời gian đóng thầu: 8 giờ ngày 11-9-2017.

Thời gian mở thầu: 8 giờ 30 ngày 11-9-2017.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng), bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh.