Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
Đăng ngày 16-10-2017 09:13

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm

và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm

và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017

File đính kèm