Đảm bảo 100% người cao tuổi được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế
Đăng ngày 25-01-2018 08:13

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác người cao tuổi năm 2018 với mục tiêu đảm bảo 100% người cao tuổi đủ điều kiện theo quy định của nhà nước được giải quyết kịp thời hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng và các chế độ trợ giúp khác; người cao tuổi cô đơn không nương tựa được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội; người cao tuổi thuộc hộ nghèo đang ở nhà hư hỏng, xuống cấp được ưu tiên hỗ trợ xây mới, sửa chữa nâng cấp.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu đảm bảo 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và được sự chăm sóc của gia đình, cộng đồng; đảm bảo 100% địa phương tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động người cao tuổi với chủ đề “Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”; đồng thời, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức thông qua nhiều hình thức như thông tin truyền thông báo đài, trực quan băng rôn, áp phích, hội nghị, hội thảo; triển khai thực hiện thí điểm 14 mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại các xã, phường. Kinh phí thực hiện bố trí trong dự toán ngân sách các cấp, ngành, đơn vị, địa phương theo nhiệm vụ được giao và huy động nguồn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn quỹ chăm sóc người cao tuổi tại cơ sở.

Căn cứ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ đã được phân công trong kế hoạch, UBND thành phố giao các sở ngành, hội đoàn thể, địa phương và Ban đại diện Hội Người cao tuổi xây dựng Kế hoạch cụ thể phân công cho các đơn vị, thành viên tổ chức thực hiện; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND thành phố.

NGÔ HUYỀN