Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Đăng ngày 16-05-2018 08:37

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của UBND thành phố, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành phải nghiêm túc tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng VBQPPL và nâng cao chất lượng quy trình xem xét, thông qua dự thảo VBQPPL.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành phải xác định công tác xây dựng, ban hành VBQPPL là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của cơ quan, đơn vị mình. Từ đó, tập trung các nguồn lực để nâng cao chất lượng soạn thảo, tham mưu xây dựng và ban hành VBQPPL đảm bảo đúng tiến độ, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về chất lượng, thời gian trình các dự thảo VBQPPL thuộc thấm quyền ban hành của HĐND, UBND thành phố thuộc lĩnh vực quản lý của sở, ngành mình.

Cùng với đó, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm tuân thủ đúng quy trình về soạn thảo, lấy ý kiến góp ý, thấm định, trình hồ sơ dự thảo VBQPPL theo quy định, trong đó phải đăng tải dự thảo VBQPPL lên Cổng thông tin điện tử thành phố trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

Các thành viên UBND thành phố có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ dự thảo VBQPPL, tham gia phát biểu thảo luận tại cuộc họp của UBND thành phố và chịu trách nhiệm về quyết định của mình khi biểu quyết thông qua dự thảo VBQPPL.

QUỲNH ĐAN