Sửa đổi, bổ sung các chính sách phát triển thủy sản
Đăng ngày 06-07-2018 09:30

Ngày 5-7, UBND thành phố có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện triển khai thực hiện các chính sách tại Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.

Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân (gọi chung là chủ tàu) có nhu cầu đăng ký đóng mới tàu khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ vỏ thép, vỏ composite có tổng công suất máy chính từ 800cv trở lên theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP thực hiện đăng ký đóng mới theo đúng các quy định hiện hành; và chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, báo cáo, trình UBND thành phố xem xét quyết định hỗ trợ.

UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung các chính sách được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2018/NĐ-CP, và các văn bản có liên quan đến người dân được biết để đăng ký tham gia. Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã xác nhận đối tượng hỗ trợ; tổ chức thẩm định đối tượng được hỗ trợ một lần sau đầu tư, đối tượng được hỗ trợ chính sách bảo hiểm, đối tượng được hỗ trợ đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên và đối tượng được hỗ trợ chi phí duy tu, sửa chữa định kỳ và báo cáo kết quả thẩm định về Sở NN&PTNT qua Chi cục Thủy sản.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND các quận, huyện tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư, bảo hiểm, đào tạo, duy tu, sửa chữa định kỳ, báo cáo UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để thực hiện.

QUỲNH ĐAN