Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2017
Đăng ngày 20-06-2018 10:00

Nguồn: Niêm giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2017