Lịch tiếp công dân tháng 8/2018
Đăng ngày 06-08-2018 03:46

Ban Quản lý tòa nhà Trung tâm Hành chính vừa thông báo lịch tiếp công dân tháng 8/2018 của các Sở, ban, ngành. Theo đó, có 19 đơn vị tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Trung tâm hành chính (cửa số 5, đường Lý Tự Trọng).

Cụ thể:

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 20/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3822217

Sở Tài chính 

Thời gian tiếp công dân: Ngày 10/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 822130

Thanh tra thành phố:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 31/8/2018

Số điện thoại liên hệ:   3 822 079

Sở Nội vụ:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 823 997

Sở Tư pháp:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 822 822

Sở Xây dựng:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 31/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 822 134

Sở Giao thông Vận tải:

Thời gian tiếp công dân: Các ngày 02,06,08,14,16,21,23,27,20  tháng 8 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 683677

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 20/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 810 113

Sở Du lịch:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 20/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 898 196

Sở Văn hóa và Thể thao:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 886 761

Sở Công thương:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 822 103

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Thời gian tiếp công dân:

- Thời gian từ 8h00- 11h00 các ngày: 06,13,20,27 tháng 8 năm 2018

- Thời gian từ 14h - 16h các ngày: 01,03,08,10,15,17,22,24,29,31 tháng 8 năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 27 tháng 8 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 821 064

Sở Khoa học và Công nghệ:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15 tháng 8 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 823 479

Sở Y tế:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 10 tháng 8 năm 2018 Tại tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố.

Số điện thoại liên hệ: 3821206

Sở Thông tin và Truyền thông:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 29 tháng 8 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 840123

Sở Ngoại vụ:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15 tháng 8 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 810 903

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 14 tháng 8 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 822 603

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15 tháng 8 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 830 015

THANH LIÊM

 

           

Lịch tiếp công dân tháng 8/2018

Ban Quản lý tòa nhà Trung tâm Hành chính vừa thông báo lịch tiếp công dân tháng 8/2018 của các Sở, ban, ngành. Theo đó, có 19 đơn vị tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Trung tâm hành chính (cửa số 5, đường Lý Tự Trọng).

Cụ thể:

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 20/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3822217

Sở Tài chính 

Thời gian tiếp công dân: Ngày 10/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 822130

Thanh tra thành phố:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 31/8/2018

Số điện thoại liên hệ:   3 822 079

Sở Nội vụ:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 823 997

Sở Tư pháp:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 822 822

Sở Xây dựng:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 31/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 822 134

Sở Giao thông Vận tải:

Thời gian tiếp công dân: Các ngày 02,06,08,14,16,21,23,27,20  tháng 8 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 683677

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 20/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 810 113

Sở Du lịch:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 20/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 898 196

Sở Văn hóa và Thể thao:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 886 761

Sở Công thương:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15/8/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 822 103

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Thời gian tiếp công dân:

- Thời gian từ 8h00- 11h00 các ngày: 06,13,20,27 tháng 8 năm 2018

- Thời gian từ 14h - 16h các ngày: 01,03,08,10,15,17,22,24,29,31 tháng 8 năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 27 tháng 8 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 821 064

Sở Khoa học và Công nghệ:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15 tháng 8 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 823 479

Sở Y tế:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 10 tháng 8 năm 2018 Tại tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố.

Số điện thoại liên hệ: 3821206

Sở Thông tin và Truyền thông:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 29 tháng 8 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 840123

Sở Ngoại vụ:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15 tháng 8 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 810 903

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 14 tháng 8 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 822 603

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15 tháng 8 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 830 015