Tăng cường các giải pháp quản lý nhập khẩu phế liệu
Đăng ngày 08-10-2018 02:28

UBND thành phố vừa ban hành văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Cục Hải quan Đà Nẵng, UBND các quận, huyện và các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

Theo đó, chỉ xem xét cấp mới, cấp lại Giấy xác nhận đối với đơn vị nhập khẩu sử dụng trực tiếp phế liệu làm nguyên liệu sản xuất khi chứng minh được nhu cầu và năng lực sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Gửi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuât và các thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu theo thẩm quyền trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin Một cửa quốc gia. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các làng nghề tái chế phế liệu; cương quyết đình chỉ, không cho phép hoạt động đối với các làng nghề tái chế gây ô nhiêm môi trường; ngăn chặn việc đưa phế liệu nhập khẩu vào các cơ sở tái chế, sản xuất chưa được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu tại các làng nghề; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.  

Chỉ thị của Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương tập trung xử lý dứt điểm các container hàng phế liệu tồn đọng tại các cảng biển thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Tài nguỵên và Môi trường thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; trong công tác cấp Giấỵ chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2018. 

NGÔ HUYỀN