Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Đăng ngày 09-01-2019 09:02

Ngày 7-1, UBND thành phố ban hành kế hoạch số 138/KH-UBND về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật để góp phần thực hiện có hiệu quả "Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019" và Chương trình "Thành phố 4 an", nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bọ, công chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; thông qua hoạt động thực thi công vụ kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn; gắn kết chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với việc tuyên truyền, phố biến các quy định pháp luật có liên quan. Phát huy kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong những năm qua, tổng kết thực tiễn để chọn lọc, nhân rộng những mô hình, cách thức có hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố. Tăng cường cơ chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các cấp, ngành và tổ chức đoàn thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, làm cho hoạt động này ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. Qua đó, nâng cao hiểu biết cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung các văn bản pháp luật nhằm giúp mọi người nâng cao ý thức, nhận thức rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành và thượng tôn pháp luật.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc các sở ngành, UBND quận huyện thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng vi phạm pháp luật (người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, người bị phạt tù được hưởng án treo) và đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật (học sinh bỏ học, thanh thiếu niên hư, đối tượng có biểu hiện sử dụng các chất ma túy). 

Sở Tư pháp chỉ đạo các sở ban ngành và đoàn thể, UBND quận huyện tiến hành rà soát, đánh giá, lựa chọn hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cao để tập trung đầu tư, triển khai nhân rộng.  Các sở ban ngành tổ chức giới thiệu các văn bản liên quan thực hiện "Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019", triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021"; tiếp tục tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới sinh hoạt CLB pháp luật, thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xét xử lưu động...

UBND quận huyện phối hợp với UBMTTQVN cùng cấp trong việc vận động, giáo dục quần chúng nhân dân tích cực nghiên cứu tìm hiểu pháp luật và tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục rà soát và nâng cao hiệu quả hoạt động của tủ sách pháp luật ở địa phương; nghiên cứu thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua Trang tin pháp luật đến từng hộ gia đình trên địa bàn quản lý.

CÔNG TÂM