Phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
Đăng ngày 30-01-2019 09:22

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh vừa ký Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 24-1-2019 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27-4-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, kế hoạch đặt mục tiêu duy trì, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã (gọi tắt là HTX) nông nghiệp đang hoạt động có hiệu quả; triển khai có hiệu quả các mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp yếu kém để đạt hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển bền vững, thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn. Phấn đấu đến năm 2020, duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 15 HTX nông nghiệp đang hoạt động có hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp yếu kém để có khoảng 32 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; tạo điều kiện thành lập khoảng 10 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp trên các lĩnh vực có lợi thế của địa phương, đồng thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ để các HTX hoạt động có hiệu quả. Dự kiến đến năm 2020, có khoảng 10-15 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch bao gồm: xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các hợp tác xã yếu kém đã ngừng hoạt động trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê; củng cố, nâng cao hiệu quả các hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động có hiệu quả, các HTX nông nghiệp yếu kém để đạt tiêu chí hiệu quả; tạo điều kiện thành lập mới các HTX nông nghiệp và thực hiện các giải pháp hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện tại kế hoạch để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể tại địa phương; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các hợp tác xã yếu kém đã ngừng hoạt động; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới các HTX gắn với Chương trình Quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch; thực hiện các giải pháp hỗ trợ, phát triển HTX theo hướng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương triển khai thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các HTX nông nghiệp. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là chuyển giao công nghệ, xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ với sự tham gia của các HTX nông nghiệp và các doanh nghiệp nhằm tạo ra các chuỗi giá trị sản phẩm an toàn, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao.

UBND thành phố cũng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố; chủ động lồng ghép các nội dung triển khai kế hoạch vào các chương trình, đề án của đơn vị để thực hiện, tránh trường hợp trùng lắp, chồng chéo gây lãng phí ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố.

Liên minh HTX thành phố có nhiệm vụ hực hiện tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập HTX; tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc thành lập và phát triển các HTX; vận động HTX tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của nông sản; đồng thời, ưu tiên nguồn kinh phí cho các HTX nông nghiệp vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, đặc biệt là các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Nông dân thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện kế hoạch đối với đoàn viên, hội viên; vận động các chủ trang trại, nông dân sản xuất giỏi tham gia tích cực vào phong trào phát triển HTX.

THÁI BÌNH