Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch
Đăng ngày 08-04-2019 04:33

Ngày 5-4, UBND thành phố ban hành văn bản số 2149/UBND-STP về triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp. Theo đó, triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp xây dựng tại thành phố Đà Nẵng từ 15-4. Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố được sử dụng để khai thác thông tin về hộ tịch cho đến khi chuyển hết dữ liệu hộ tịch lịch sử lên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp quán triệt các công chức tư pháp - hộ tịch tại địa phương khai thác, sử dụng Hệ thống hộ tịch Bộ Tư pháp phục vụ hiệu quả cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật về hộ tịch và đúng quy trình của phần mềm đã được Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp hướng dẫn. Đồng thời, Sở làm đầu mối tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề nghị Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp kịp thời hỗ trợ công chức làm công tác hộ tịch khai thác, sử dụng Hệ thống hộ tịch Bộ Tư pháp có hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp làm việc với các cơ quan liên quan để thực hiện việc kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu hộ tịch hai chiều giữa Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố và Hệ thống hộ tịch Bộ Tư pháp thông qua trục tích hợp dữ liệu quốc gia NGSP, tổ chức chuyển dữ liệu hộ tịch từ Phần mềm quản lý hộ tịch trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố lên Hệ thống hộ tịch Bộ Tư pháp.

UBND thành phố giao UBND các quận huyện xã phường phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan rà soát, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tại các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn (đường truyền internet, máy tính, máy in...) để triển khai Hệ thống hộ tịch Bộ Tư pháp hiệu quả.

CÔNG TÂM