Tăng cường công tác quản lý, sử dụng xe ô tô công
Đăng ngày 11-04-2019 07:03

Ngày 10-4, UBND thành phố ban hành văn bản số 2255/UBND-STC về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng xe ô tô công trên địa bàn.

Theo đó, Thủ trưởng các sở ngành, hội đoàn thể, Văn phòng Thành ủy, các Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch UBND các quận huyện căn cứ các quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; không sử dụng xe ô tô công đưa đến từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại đối với các đối tượng không có tiêu chuẩn này, không sử dụng xe ô tô để phục vụ việc riêng.

Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương nào sử dụng xe ô tô công không đúng chế độ, không đúng tiêu chuẩn, định mức; sử dụng xe ô tô do tổ chức, cá nhân tặng cho không đúng mục đích thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

CÔNG TÂM