Xem xét không cấp giấy phép bán lẻ thuốc tại các địa điểm cấm hút thuốc lá
Đăng ngày 20-05-2019 03:51

Ngày 11-5-2019, UBND thành phố ban hành công văn số 3038/UBND-SYT yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5-2019.

Theo đó, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện và các đơn vị chức năng liên quan tăng cường công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử, các sản phẩm thuốc lá mới, về lợi ích của môi trường không thuốc lá, các tấm gương điển hình về bỏ thuốc lá và vận động mọi người bỏ thuốc lá tại cộng đồng. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, đặc biệt là kiểm tra việc tổ chức treo biển báo cấm hút thuốc, tình hình tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá tại đơn vị và xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên địa bàn thành phố; tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế, UBND thành phố về kết quả thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên địa bàn thành phố theo thời hạn quy định. 

Các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện và các đoàn thể có nhiệm vụ tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, tập trung vào các nội dung chính: các địa điểm cấm hút thuốc lá (Điều 11, Điều 12); trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương (Điều 6); người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá (Điều 14); quyền và nghĩa vụ của công dân trong Luật Phòng chống tác hại thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc lá (Điều 13); các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Phòng chống tác hại thuốc lá (Điều 9); quy định cấm bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc (Điều 25); tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe nói chung và đối với các bệnh về phổi như ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Bên cạnh đó, kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá và cử cán bộ phụ trách hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá của đơn vị, địa phương. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (ngày 31-5-2019), Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25-5-2019 đến 31-5-2019); lồng ghép xây dựng phong trào xây dựng Làng văn hóa - Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc; đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hằng năm, quy định không hút thuốc tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị; đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc trong các đám tang, đám cưới, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước; rà soát, xem xét không cấp giấy phép bán lẻ thuốc tại các địa điểm cấm hút thuốc lá như khách sạn, nhà hàng... Đồng thời, phối hợp với ngành y tế triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên địa bàn thành phố.

NGÔ HUYỀN