Chủ động phòng và ngăn chặn xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn thành phố
Đăng ngày 23-05-2019 09:22

Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Công văn số 3261-CV/TU ngày 22-5-2019, yêu cầu Ban cán sự đảng UBND thành phố, Ban Tuyên Giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các Quận ủy, Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi, theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20-5-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cụ thể, yêu cầu Ban cán sự đảng UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương tổ chức thực hiện kiên quyết, đồng bộ các giải pháp của Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Công văn số 1447/UBND-KT ngày 11- 3-2019 của UBND thành phố nhằm chủ động phòng và ngăn chặn xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn thành phố. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người đều nhận thức rõ về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi đối với các hoạt động kinh tế và đời sống nhân dân. Đẩy mạnh công tác vận động cả hệ thống chính trị và người dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, giảm thiểu tổn thất về kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Kịp thời thông tin chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo tiêu thụ được thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.

Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND thành phố đảm bảo kinh phí và các nguồn lực để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, cũng như các loại dịch bệnh khác trên động vật, cây trồng; thường xuyên kiện toàn, củng cố bộ máy tố chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thú y, phòng, chống dịch bệnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Chỉ đạo các quận, huyện tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển thịt lợn trên địa bàn. Tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng, chống dịch lần này sau khi cả nước khống chế được bệnh dịch tả lợn Châu Phi để chủ động xây dựng phương án phát hiện sớm, thông tin kịp thời và các biện pháp sẵn sàng phòng, chống, khống chế.

Ban Tuyên giáo Thành ủy có trách nhiệm chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến đến chi bộ các nội dung tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20-5-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố có trách nhiệm tham gia phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về dịch tả lợn Châu Phi; chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tại các cấp. Vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật chất kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh, giúp đỡ các hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại lớn (nếu có) trong đợt dịch lần này.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các Quận ủy, Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại địa phương mình.

NGÔ HUYỀN