Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 25
Đăng ngày 25-06-2019 07:17

Khẩn trương triển khai thực hiện Đề án thành phố thông minh; Triển khai Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố (CTRSH) trên địa bàn thành phố; Đề xuất điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống; Tổ chức triển lãm gian hàng kinh doanh di động; Tổ chức Hội nghị biểu dương đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Đà Nẵng năm 2019…. là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 25, từ 17/6- 21/6/2019.

Khẩn trương triển khai thực hiện Đề án thành phố thông minh

Đối với các chương trình, dự án đã thông qua chủ trương đầu tư gồm hệ thống quan trắc môi trường, cổng thông tin giao thông trực tuyến, hệ thống quản lý bệnh viện: UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế tích cực khẩn trương triển khai và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2019.

Đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 25/6/2019 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để cấp kinh phí triển khai trong năm 2020.

Đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp CNTT 2019, các chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ Đề cương - dự toán chi tiết gửi Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất ngày 30/6/2019 để thẩm định, phê duyệt triển khai kịp thời, hoàn thành trong năm 2019.  Đồng thời, khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng trước tháng 7/2019 đối với Hệ thống CSDL và phần mềm QLNN chuyên ngành đã được bố trí kinh phí năm 2018.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên thẩm định, trình phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư đối với các chương trình, dự án thuộc Kế hoạch 1950; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm CENTIC để làm rõ việc triển khai Dự án “Triển khai thí điểm quan trắc môi trường nước thải tại một khách sạn”. 

Cùng với đó, UBND thành phố cũng giao UBND quận Liên Chiểu hoàn thiện Đề án quận thông minh, gửi Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất ngày 30/6/2019 để thẩm tra, trình UBND thành phố phê duyệt.

Triển khai Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố (CTRSH) trên địa bàn thành phố

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết Biên bản thỏa thuận với nhà tài trợ; trong đó nêu rõ các thông tin về chất liệu, số lượng, địa điểm thực hiện, đối tượng được thụ hưởng và đơn giá. 

Theo đó, đối với các vật tư, dụng cụ (gồm: túi đựng rác, sổ tay hướng dẫn) do người dân, tổ dân phố là đối tượng thụ hưởng, quản lý và sử dụng, UBND thành phố giao Sở TN&MT có trách nhiệm tiếp nhận, bàn giao cho đối tượng thụ hưởng theo đúng Biên bản thỏa thuận. 

Đối với các dụng cụ, tài sản (gồm: thùng đựng rác các loại) do UBND các quận huyện, Sở ngành là đối tượng thụ huởng; Sở TN&MT có trách nhiệm tiếp nhận, bàn giao cho đối tượng thụ hưởng theo đúng Biên bản thỏa thuận; đồng thời, UBND các quận huyện, Sở ngành có liên quan chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, theo dõi công cụ dụng cụ, tài sản cố định và hạch toán tài sản cố định theo đúng quy định chế độ kế toán hiện hành.

Kinh phí thực hiện các hoạt động tuyên truyền, triển khai Kế hoạch phân loại CTRSH, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện triển khai tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ nòng cốt các cấp từ nguồn ngân sách quận, huyện theo phân cấp.

Đề xuất điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận huyện và các đơn vị có liên quan phân tích và đánh giá tình hình thực tế tại thành phố nếu áp dụng mức thu Lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống cao hơn mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ để đưa ra đề xuất hợp lý việc áp dụng mức thu lệ phí cao hơn nhằm giảm việc sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông và giảm phương tiện cơ giới vào trung tâm thành phố, gửi Cục thuế trước ngày 10/7/2019 để tổng hợp. 

Trên cơ sở phân tích và đánh giá của Sở Giao thông vận tải, giao Cục thuế thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án quy định mức thu Lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 cho ngồi trở xuống trên địa bàn thành phố ở mức cụ thể cao hơn mức thu 10% hiện tại, kèm báo cáo đánh giá tác động đối với nguồn thu ngân sách thành phố, gửi Sở Tài chính để tổng hợp trước ngày 15/8/2019.

Trên cơ sở Đề án của Cục thuế thành phố, Sở Tài chính có trách nhiệm xem xét, tổng họp dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Thường trực HĐND thành phố xem xét thông qua, tiếp đó dự thảo Tờ trình cua UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phô đê đăng tải nội dung Nghị quyết trên cổng thông tin điện tử thành phô lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và gửi Sở Tư pháp thẩm định để trình tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2019.

UBND thành phố cũng giao Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định Đề án, dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quỵ định mức thu Lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 cho ngồi trở xuống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo thẩm quyền.

Tổ chức triển lãm gian hàng kinh doanh di động

UBND thành phố thống nhất chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Ngôi Sao Biển Sài Gòn tổ chức triển lãm gian hàng thương mại di động từ ngày 25/6 đến ngày 30/6/2019 tại khu vực phía Nam bờ Tây cầu Rồng, đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm để Triển lãm các gian hàng di động phục vụ kinh doanh của các tiểu thương trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố cũng yêu cầu Công ty cổ phần Ngôi Sao Biển Sài Gòn liên hệ làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND quận Hải Châu để được thống nhất vị trí cụ thể tổ chức thực hiện, đảm bảo mỹ quan và không ảnh hưởng đến hoạt động khác tại khu vực tổ chức. Đồng thời làm việc với UBND quận Hải Châu để có phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường về các vấn đề liên quan khác tại khu vực tổ chức và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng sau khi kết thúc hoạt động.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan hướng dẫn đơn vị thực hiện các thủ tục liên quan và quản lý hoạt động theo đúng quy định.    

Tổ chức Hội nghị biểu dương đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Đà Nẵng năm 2019

Hội nghị biểu dương các dân tộc thiểu số thành phố Đà Nẵng năm 2019 được tổ chức trong thời gian 01 ngày, dự kiến vào tháng 9 năm 2019.

UBND thành phố đề nghị UBMTTQVN thành phố chỉ đạo UBMTTQVN các cấp thành phố phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức Hội nghị liên tịch chọn cử đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Đà Nẵng năm 2019.

Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức các hoạt động của Hội nghị.

Giao Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) là cơ quan thường trực tổ chức Hội nghị biểu dương các dân tộc thiểu số thành phố Đà Nẵng năm 2019, có nhiệm vụ phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị, tham mưu thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Hội nghị. Đồng thời, chủ trì, tham mưu cho Ban Tổ chức Hội nghị hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc công tác thi đua khen thưởng tại Hội nghị.

Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo các đơn vị y tế xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết về công tác y tế phục vụ Hội nghị, bao gồm: thường trực cấp cứu, tổ chức khám chữa bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị.

Giao UBND các quận, huyện chỉ đạo tố chức Hội nghị liên tịch với ủy ban MTTQ VN, các ban, ngành, đoàn thể của quận, huyện và đại diện lãnh đạo các phường, xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chọn cử đại biểu tham dự Hội nghị cấp thành phố. 

CỔNG TTĐT TP