Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đăng ngày 26-06-2019 03:40

Căn cứ quy định tại Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021 nhằm đ ánhgiá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quôc sphongf - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; cho ý kiến báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhần dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp sẽ tiến hành vào các ngày 09,10 và 11 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố, số 42 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

Tài liệu kỳ họp được cập nhật trên website của HĐND thành phố Đà Nằng theo địa chỉ http://hdnd.danang.gov.vn (tại Mục Kỳ họp thứ 11).

Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng