Triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức năm 2019
Đăng ngày 08-07-2019 16:15

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 của Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng thông báo triệu tập các thí sinh dự tuyển viên chức năm 2019 tham gia kiểm tra, sát hạch (Danh sách thí sinh đủ điều kiện kèm theo) cụ thể như sau:

1. Hình thức kiểm tra, sát hạch:

Phỏng vấn.

2. Nội dung ôn tập: 

+ Kiến thức chung:
- Luật viên chức;
- Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ.
- Chức năng nhiệm vụ của Đơn vị dự tuyển.
+ Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo từng vị trí việc làm:
- Nghiệp vụ Báo chí.
- Nghiệp vụ quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ.
- Kỹ năng lập kế hoạch.

3. Thời gian, địa điểm làm thủ tục; lệ phí xét tuyển:

Bổ sung Hồ sơ và Thu lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính) từ ngày 08 đến hết ngày 22/7/2019, tại phòng Tổng hợp Hành chính - Cổng Thông tin điện tử thành phố, Tầng 3 Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. (Sau ngày 22/7/2019, các thí sinh không đủ thủ tục hồ sơ xem như không tham gia kiểm tra, sát hạch).

4. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch:

Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 24/7/2019, tại phòng họp số 01 tầng 02 Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng

File đính kèm