Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 35
Đăng ngày 30-08-2019 04:12

Triển khai thực hiện các biện pháp xử lý đảm bảo thoát nước trên địa bàn thành phố trong mưa, bão sắp đến; Ứng phó tình thế thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới; Xử lý việc mua bán thanh toán bàng ngoại tệ trên địa bàn thành phố; Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên; Đảm bảo an toàn công trình và hạ du các đập, hồ chứa thủy lợi; Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 35, từ 26/8 đến 30/8/2019.

Triển khai thực hiện các biện pháp xử lý đảm bảo thoát nước trên địa bàn thành phố trong mưa, bão sắp đến

UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, Công ty thoát nước và Xử lý nước thải khẩn trương tiến hành triển khai việc nạo vét mương cống để đảm bảo thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố.

Giao Sở Xây dựng là đơn vị đầu mối, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, Công ty thoát nước và Xử lý nước thải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp xử lý đảm bảo thoát nước, chống ngập úng và vệ sinh môi trường, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng ngập úng, mất vệ sinh môi trường tại các khu vực quản lý theo thẩm quyền, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình, tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý kịp thời.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và chỉ đạo Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng có kế hoạch, sẵn sàng ứng phó và xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố sau các đợt mưa, bão.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc thường xuyên kiểm tra, theo dõi và luôn chủ động, có phương án sẵn sàng ứng phó xử lý khi có mưa đảm bảo thoát nước, giảm thiểu ngập úng và vệ sinh môi trường tại các khu vực trong mùa mưa. Đồng thời, chỉ đạo UBND các phường, xã tiến hành kiểm tra thực tế, tuyên truyền, vận động người dân tháo bỏ các tấm che đậy tự phát trên các cửa thu nước, đồng thời khơi thông các cửa thu nước để đảm bảo thoát nước khi có mưa lớn.

Ứng phó tình thế thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ rà soát các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về công tác phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; mọi khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thành phố thông qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tiếp tục theo dõi tình hình triển khai công tác phòng chống thiên tai của các sở, ngành, địa phương để kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xử lý nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Xử lý việc mua bán thanh toán bàng ngoại tệ trên địa bàn thành phố

UBND thành phố giao Đoàn kiểm tra liên ngành về kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng cường kiểm tra việc mua bán thanh toán bằng ngoại tệ tại các trung tâm mua sắm, cửa hàng phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó có khu vực các hàng quán bên cạnh công viên Biển Đông, quận Sơn Trà và các sạp bán hàng tại chợ Hàn, quận Hải Châu theo phản ánh của Báo Tiền Phong. Đồng thời, báo cáo đề xuất UBND thành phố trước ngày 15/9/2019.

Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên

UBND thành phố giao các Sở ngành, chủ đầu tư, quản lý dự án, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND thành phố để triển khai thực hiện.

Chỉ thị số 18/CT-TTg cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương công khai nợ công, nợ Chính phủ, nợ chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan thanh tra, kiểm toán. Đồng thời, đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống thông tin về công tác quản lý vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài thông qua việc nâng câp hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm thường xuyên, kịp thời cập nhật việc đàm phán, ký kết, triển khai thực hiện, tình hình giải ngân...; sớm phát hiện những bất cập phát sinh để có giải pháp xử lý kịp thời.

Đảm bảo an toàn công trình và hạ du các đập, hồ chứa thủy lợi

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du các đập, hồ chứa thủy lợi.

Theo đó, các đơn vị quản lý, khai thác vận hành thử các cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ các đập, hồ chứa thủy lợi; bố trí kinh phí để sửa chữa thiết bị hư hỏng, mua sắm các thiết bị còn thiếu bảo đảm vận hành an toàn công trình trong mọi tình huống; bố trí hệ thống thông tin, cảnh báo cho người dân ở hạ du đập khi xả lũ các hồ chứa. Đồng thời, tiếp tục tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn các đập, hồ chứa thủy lợi thuộc phạm vi quản lý theo quy định; đôn đốc, kiểm tra các công trình đang thi công xây dựng, đảm bảo hoàn thành tiến độ vượt lũ, chống lũ an toàn. Trường hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện tổ chức đợt ra quân trong tháng 9/2019 kiểm tra, xử lý việc vi phạm về chữ viết tiếng Việt cũng như các nội dung khác trên các bảng hiệu theo đúng quy định của Luật Quảng cáo và báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 10/10/2019. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh việc thực hiện Luật Quảng cáo trên địa bàn quản lý.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các quận, huyện; báo cáo, đề xuất UBND thành phố trước ngày 20/10/2019 và tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo trên địa bàn thành phố, chủ động báo cáo, tham mưu UBND thành phố các vấn đề về quảng cáo theo đúng quy định.

CỔNG TTĐT TP