Xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" năm 2019
Đăng ngày 04-09-2019 04:12

Ngày 30-8, UBND thành phố ban hành kế hoạch số 5915/KH-UBND về tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố năm 2019.

Chương trình nhằm mục đích khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh... tham gia Chương trình OCOP đổi mới, sáng tạo, nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm OCOP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình đảm bảo theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. 

Thông qua đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, khuyến khích và tạo động lực cho các tổ chức kinh tế khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện các sản phẩm. Khích lệ phong trào thi đua khởi nghiệp dựa trên các lợi thế cạnh tranh của địa phương, xây dựng, phát triển các ý tưởng, nghiên cứu nhằm đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm; là điều kiện để thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần triển khai thành công Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

Đối tượng tham gia gồm các sản phẩm của các tổ chức kinh tế trên địa bàn quận huyện đã đăng ký tham gia Chương trình OCOP, hoàn thành trước 15-11. Tại cấp thành phố, các sản phẩm đã được đánh giá, xếp hạng ở cấp quận, huyện đạt điểm từ đủ 3 sao trở lên, hoàn thành việc đánh giá và xếp hạng sản phẩm trước 5-12; tổ chức công bố kết quả đánh giá, xếp hạng và trao Giấy chứng nhận các sản phẩm đạt kết quả trước 25-12.

UBND các quận huyện tổ chức đánh giá tất cả sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP tại địa phương theo tiêu chí tạm thời về đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Các sở ngành tuyên truyền đến người dân, tổ chức kinh tế mục đích, ý nghĩa của Chương trình, khuyến khích các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình, góp phần tạo sức lan tỏa của Chương trình một cách hiệu quả. 

CÔNG TÂM