Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
Đăng ngày 24-09-2019 11:14

UBND thành phố vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra mất an toàn, an ninh mạng, lộ lọt bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Đồng thời triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Chủ động giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, bảo vệ hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý hoặc lựa chọn đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực để thực hiện; thông báo thông tin đầu mối thực hiện giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của đơn vị về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp.

Ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử.

Sử dụng và quản lý khóa bí mật (USB token) của chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, chứng thư số, các giải pháp mã hóa của Ban Cơ yếu Chính phủ theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc sử dụng chữ ký số ký văn bản điện tử (trừ văn bản mật) trong trao đổi văn bản điện tử với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và các cơ quan bộ, ngành, Trung ương. 

Nghiêm túc tuân thủ Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thường xuyên kiểm tra đánh giá tổng thể về an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/2/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về đảm bảo an toàn an ninh mạng, giao dịch điện tử, chữ ký số... đảm bảo đồng bộ với các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;

Chủ trì triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố theo cấp độ đã được phê duyệt; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; Đầu mối tổng hợp thông tin, số liệu pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, nâng cao năng lực và hợp tác trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng trên địa bàn thành phố phục vụ việc đánh giá, xếp hạng chỉ số GCI của Việt Nam. Đồng thời tăng cường tham gia các mạng lưới, diễn đàn, tổ chức về an toàn, an ninh mạng trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển, vốn chi sự nghiệp thường xuyên triển khai hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến, nâng ​cao nhận thức về an toàn, an ninh mạng trong các cơ sở đào tạo và các trường học trên địa bàn thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy nghiên cứu phát triển, khởi nghiệp sáng tạo, đẩy mạnh các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm triển khai công tác tuyên truyền, thực thi, cơ chế tương tác, công cụ, phương tiện để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Sở Ngoại vụ  phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tăng cường hợp tác quốc tế, tham gia các tổ chức, thỏa thuận quốc tế song phương, đa phương trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng.

HIỀN TRANG