Công khai thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đăng ngày 27-09-2019 07:19

Thực hiện Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND thành phố về việc bán khởi điểm để bán đấu giá 03 xe thu hồi theo Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND thành phố, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 95/TB-STC ngày 23/9/2019 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá xe ô tô và Thông báo số 98/TB-STC ngày 24/9/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo số 95/TB-STC (Chi tiết theo file đính kèm).

File đính kèm