Mời gọi “Nhà đầu tư tham gia lập hồ sơ đề xuất dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng”
Đăng ngày 10-10-2019 02:26

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng thông báo mời gọi “Nhà đầu tư tham gia lập hồ sơ đề xuất dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng” đến các Nhà đầu tư quân tâm trong và ngoài nước, với những thông tin sau:

Da Nang Management Board of Infrastructure Construction and Urban Development Projects announces the notice of invitation for “Investors to participate in preparing dossier of proposals for the investment in Municipal solid waste treatment plant at Solid waste treatment complex, Hoa Khanh Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City” to domestic and foreign investors, with details as follows:

1. Đính kèm hồ sơ thông tin chung và chỉ dẫn Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất.

General information and instructions submission of dossier of proposals attached.

2. Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ:

Time and place of issuing documents:

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 11/10/2019, kết thúc: 09/11/2019.

Time: Starting from October 11, 2019 to November 09, 2019.

- Địa điểm phát hành: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, địa chỉ: 90/4 đường Trần Phú, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Place of issuing documents: Da Nang Management Board of Infrastructure Construction and Urban Development Projects, 90/4 Tran Phu Street, Hai Chau I Ward, Hai Chau District, Da Nang City.

- Điện thoại liên lạc: 0236.3833150 - 0983.599.614 – 0903.591.838.

Phone number: 0236.3833150 - 0983.599.614 – 0903.591.838.

3. Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: Trong giờ hành chính nhưng phải đảm bảo trước 17h30 ngày 09/11/2019, tại 90/4 đường Trần Phú, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Time for submission of dossier of proposals: during office hours and ensuring by 17:30pm November 09, 2019 at 90/4 Tran Phu Street, Hai Chau 1 Ward, Hai Chau District, Da Nang City.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng trân trọng thông báo đến các Nhà đầu tư quan tâm trong và ngoài nước được biết, để tham gia./.

Da Nang Management Board of Infrastructure Construction and Urban Development Projects would like to notify domestic and foreign investor having interest in the project to know and participate./.