Phê duyệt Báo cáo KTKT ĐTXD công trình: Mua sắm trang thiết bị dụng vụ tuyên truyền thực hiện KH phân loại chất thải rắn sinh hoạt (đơt 2)
Đăng ngày 18-10-2019 10:15

Theo quyết định số 4658/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày 15 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyêt Báo cáo KTKT ĐTXD công trình: Mua sắm trang thiết bị dụng vụ tuyên truyền thực hiện KH phân loại chất thải rắn sinh hoạt (đơt 2).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT