Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến
Đăng ngày 26-11-2019 08:37

UBND thành phố vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương ưu tiên đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm đạt mục tiêu của Quyết định 3217/QĐ-UBND ngày 17-5-2019 ban hanh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 tại thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, tập trung rà soát, triển khai thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử, trả kết quả qua bưu chính công ích để đưa các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức 3 lên mức 4, bảo đảm trước ngày 30-11-2019 mỗi sở, ban, ngành, địa phương có ít nhất 30% DVCTT mức 4. Đến hết năm 2020, 100% thủ tục hành chính được cung cấp ở mức 3 trở lên; tối thiểu 60% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ; 50% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đã cung cấp trực tuyến; 20% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính. Đối với các dịch vụ khách quan chưa triển khai trực tuyến được, như dịch vụ chứng thực cần bản gốc để cho ra bản chứng thực; thủ tục chuyển quyền sử dụng đất phải nộp sổ đỏ để đính chính trực tiếp trên sổ… các sở, ban, ngành cần ban hành danh mục gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

Bên cạnh đó, thực hiện số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành để quản lý dữ liệu điện tử và chia sẻ dữ liệu cho các cơ quan nhà nước sử dụng, nhằm sử dụng dữ liệu điện tử thay thế, giảm thiểu thành phần hồ sơ đầu vào cho người dân; rà soát, công bố áp dụng giảm thời gian xử lý đến 50% xử lý hồ sơ DVCTT mức 3, 4 so với xử lý hồ sơ trực tiếp. Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm, chủ động, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ để sử dụng, chia sẻ dữ liệu điện tử/số để áp dụng thay thế một số thành phần hồ sơ phải nộp để đơn giản hóa, thuận lợi cho người dân, tổ chức sử dụng DVCTT; đồng thời, rà soát, phối hợp với Sở TT&TT, Sở Nội vụ tối ưu hoặc đề xuất Bộ ngành tối ưu, đơn giản hóa DVCTT của Bộ ngành, triển khai cho các cơ quan trên địa bàn thành phố sử dụng như đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp giấy phép lái xe...; triển khai DVCTT mức 3 thay cho mức 2,5 hiện nay.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, trình UBND thành phố phương án chi trả phí phát sinh khi người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến của các nhà cung cấp, trên tinh thần không làm người dân phát sinh thêm chi phí ngoài phí, và lệ phí theo quy định, nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ trực tuyến; đồng thời, triển khai xây dựng phiên bản ứng dụng di động trên Android và Ios cho Cổng DVCTT thành phố. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn thành phố, phối hợp với Văn phòng Chính phủ kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia. 

UBND thành phố đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp triển khai giới thiệu cổng DVCTT thành phố để nhân viên, thành viên của mình biết và đề nghị ưu tiên sử dụng DVCTT; đồng thời, tích cực góp ý, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp DVCTT trên địa bàn thành phố.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT