Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Đền bù giải tỏa thuộc Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam
Đăng ngày 03-12-2019 07:41

Tên dự án: Đền bù giải tỏa thuộc Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: UBND quận Liên Chiểu

Mục tiêu đầu tư: Đền bù, giải tỏa để có đất sạch tổ chức đấu giá hoặc đấu thầu xây dựng mới Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam.

Nội dung và quy mô đầu tư: Đền bù, giải tỏa, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết TL 1/500 Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 10/01/2019. Diện tích sử dụng đất 200.846 m2 (theo chủ trương đầu tư đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 11/7/2019).

Địa điểm xây dựng: Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Tổng mức đầu tư dự án: 102.752.316.000 đồng (Một trăm lẻ hai tỷ, bảy trăm năm mươi hai triệu, ba trăm mười sáu nghìn đồng).

Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố (Kế hoạch vốn điều chỉnh 06 tháng đầu năm 2019 bố trí 10 tỷ đồng)

Thời gian thực hiện: Năm 2019-2021

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT