Phê duyệt dự án đầu tư đền bù giải tỏa thuộc Cụm công nghiệp Hòa Hiệp Bắc
Đăng ngày 03-12-2019 07:40

Tên dự án: Đền bù giải tỏa thuộc Cụm công nghiệp Hòa Hiệp Bắc

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: UBND quận Liên Chiểu

Mục tiêu đầu tư: Đền bù, giải tỏa để có đất sạch tổ chức đấu giá hoặc đấu thầu xây dựng mới Cụm công nghiệp Hòa Hiệp Bắc.

Nội dung và quy mô đầu tư: Đồn bù, giải tỏa, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết TL 1/500 Cụm công nghiệp Hòa Hiệp Bắc đã được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nang phê duyệt tại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 02/01/2019. Diện tích sử dụng đất 144.800 m2 (theo chủ trương đầu tư đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị Quyết số 253/NQ-HĐND ngẩy 11/7/2019).

Địa điểm xây dựng: Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Tổng mức đầu tư dự án: 80.419.797.000 đồng (Tám mươi tỷ, bổn trăm mười chín triện, bày trăm chín mươi bảy nghìn đồng).

Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố (Kế hoạch vốn điều chỉnh 06 tháng đầu năm 2019 bố trí 10 tỷ đồng)

Thời gian thực hiện: Năm 2019-2021

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT