Xây dựng thể chế, hành lang pháp lý cho Chính phủ điện tử
Đăng ngày 13-02-2020 08:56

Ngày 12-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, và 63 địa phương trên toàn quốc, nhằm tổng kết, đánh giá một năm triển khai Chính phủ điện tử. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, và địa phương

Những kết quả bước đầu

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, sau một năm triển khai Chính phủ điện tử, đã có nhiều chuyển biến cơ bản trong việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng tăng từ 72% năm 2018 lên 86,5% năm 2019, rất gần so với mục tiêu 2020 là 90%. Tỷ lệ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tăng từ 3% năm 2018 lên 27% năm 2019.

Cổng Dịch vụ công quốc gia được đưa vào vận hành là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tra cứu thông tin, giám sát tình trạng giải quyết thủ tục hành chính và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần chuẩn hóa việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), hạn chế việc đầu tư dàn trải, tăng cường quản lý nhà nước, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.

Từ ngày 9-12-2019 đến nay, có trên 44.200 tài khoản đã đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; có hơn 13,4 triệu lượt truy cập; có hơn 854.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đã tiếp nhận, trả lời trên 3.900 cuộc gọi của người dân, doanh nghiệp đến tổng đài hỗ trợ. Đến thời điểm này, đã có 9/22 bộ, cơ quan và 63/63 tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, tỷ lệ DCVTT mức 4 tăng hơn hai lần, từ 4,55% năm 2018 lên 10,76% năm 2019. DVCTT của một số lĩnh vực có hiệu quả cao như các dịch vụ Thuế (99,8% doanh nghiệp khai thuế điện tử), Hải quan (99,7% doanh nghiệp thực hiện hải quan điện tử), Kho bạc (80% đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch tại kho bạc nhà nước tỉnh, quận, thị xã); Đăng ký kinh doanh (75% đăng ký doanh nghiệp qua mạng)…

Hướng tới Chính phủ không giấy thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, Trục liên thông văn bản quốc gia đã kết nối, liên thông với 95/95 bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng, phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền. Tính từ thời điểm khai trương ngày 12-3-2019, đến ngày 10-2-2020, có hơn 1,26 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn kết với xây dựng Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ chủ trì đã có những kết quả tích cực trên tất cả các mặt. Các điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành đã được rà soát, cắt giảm 3.451/6.191 điều kiện kinh doanh của hầu hết các bộ, ngành; cắt giảm 6.776/9.926 danh mục dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 30/120 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa vào khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cho biết, tại Đà Nẵng, thành phố đã thực hiện kết nối từ xã/phường, quận/huyện đến UBND thành phố thông qua việc cáp quang hóa; xây dựng nền tảng, tiếp tục cập nhật, ban hành Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0. Bên cạnh đó, thành phố đã xây dựng được các cơ sở dữ liệu nền tảng như: Cơ sở dữ liệu dân cư; Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp… các Cơ sở dữ liệu này có Cổng dữ liệu để chia sẻ và có quy chế để khai thác.

Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 như: tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt 47,15%; Tích hợp 256/849 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 30,15%; 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trên Phần mềm một cửa điện tử của thành phố…

Xây dựng thể chế, hành lang pháp lý cho Chính phủ điện tử

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả ban đầu đáng khích lệ của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng Chính phủ điện tử. Thủ tướng đánh giá, khả năng đột phá xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam là rất cao, có thể rút ngắn so với nhiều nước khác. Định hướng nhiệm vụ năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, cần tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 17, nhất là mục tiêu 30% tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (hiện nay đạt 10,7%).

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, việc hoàn thiện thể chế cần phải đi trước để tạo hành lang pháp lý cho Chính phủ điện tử; do vậy, trong năm 2020, phải ban hành được các Nghị định về quản lý kết nối, chia sẻ dữ liệu, về định danh và xác thực điện tử, về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Nghị định thay thế về công tác văn thư, Nghị định về bảo vệ thông tin cá nhân và năm 2020, chúng ta chuẩn bị các bước để tiến tới sửa luật về giao dịch điện tử và luật về lưu trữ. Các hệ thống nền tảng dùng chung vượt ra ngoài chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì quản lý, tránh để xảy ra tình trạng một việc mà hai cơ quan cùng điều phối về Chính phủ điện tử.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đặt yêu cầu về việc phải hoàn thiện các yếu tố nền tảng của Chính phủ điện tử, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ 3 mục tiêu cần phấn đấu: 100% các bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu; 100% nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh phải được kết nối vào nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia; 100% bộ, ngành, tỉnh, thành có Trung tâm giám sát điều hành an toàn an ninh mạng. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông cần xây dựng nền tảng để mọi người dân, mọi doanh nghiệp có thể thông qua duy nhất một ứng dụng trên thiết bị di động truy cập được mọi dịch vụ Chính phủ điện tử.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần đưa nội dung đào tạo Chính phủ điện tử vào các chương trình đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia; Các bộ, ngành, địa phương hằng năm dành một tỷ lệ ngân sách của Chính phủ điện tử cho công tác đào tạo. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tích cực tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, xem đây là mục tiêu kép, vừa giúp phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam, vừa có kinh nghiệm để đi ra thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xây dựng Chính phủ điện tử phải đi liền với đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chính phủ điện tử phải đi liền với cải cách hành chính, phải giúp giảm biên chế, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp, không để tình trạng ứng dụng công nghệ thông tin mà bộ máy lại phình ra, thủ tục phức tạp hơn. “Xây dựng Chính phủ điện tử là một việc lớn, phải thường xuyên sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đôn đốc, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm và phải huy động cả hệ thống vào cuộc thì mới thành công”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT