Tăng cường công tác quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 21-05-2020 10:08

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2947/UBND-STNMT ngày 6-5-2020 giao Sở Tài nguyên và môi trường cùng các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố, nhằm bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường không khí.

Cụ thể, giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các khu công nghiệp thuộc đối tượng có lưu lượng xả thải lớn theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13-5-2019 của Chinh phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi truờng phải thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31-12-2020 để kiểm soát chặt chẽ vấn đề về môi trường không khí.

Đồng thời, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn thành phố; thực hiện quan trắc, giám sát môi trường không khí định kỳ theo chương trình quan trắc môi trường của thành phố. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, các cơ sở doanh nghiệp về bảo vệ môi trường không khí; tổ chức tập huấn, phổ biến thường xuyên các kiến thức về quản lý chất lượng không khí, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí cho cán bộ quản lý môi trường các ngành, các cấp và chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, chủ trì, tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn lực đầu tư, vận hành các trạm quan trắc môi trường, bảo đảm cập nhật, cung cấp các thông tin kịp thời về các chỉ số môi trường không khí; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị định kỳ hăng năm báo cáo tình hình quản lý chất lượng môi trường không khí thuộc phạm vi quản lý, báo cáo UBND thành phố để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các chủ dự án, đơn vị quản lý, thi công các công trinh xây dựng thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát tán bụi, tiếng ồn, khí thải ra môi trường xung quanh, đảm bảo các giải pháp che chắn công trình, phun nước, rửa đường, rửa xe ra vào công trình…; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trường hợp cần thiết yêu cầu ngừng ngay hoạt động nếu không bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường. Đồng thời, cập nhật và công bố thường xuyên thông tin các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, tham mưu rà soát, đánh giá khoảng cách ly về vệ sinh môi trường từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến các khu dân cư liền kề và đề xuất các giải pháp để bố trí đúng khoảng cách cách ly về vệ sinh môi trường theo quy định; thường xuyên rà soát quy hoạch, phát triển hệ thống công viên cây xanh, cây xanh đường phố, quản lý cây xanh theo quy hoạch được duyệt.

UBND thành phố cũng giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện các quy hoạch về phát triển giao thông vận tải, mạng lưới vận tải hành khách công cộng nhằm giảm thiểu, giảm tác động các nguồn phát thải giao thông đến môi trường không khí xung quanh. Đồng thời, chủ trì, tham mưu cải tiến, nâng cấp hệ thống giao thông vận tải, giảm thiểu khí thải, tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải; tăng cường quản lý môi trường giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, cụm cảng sông, hàng không; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với hoạt động giao thông vận tải, các phương tiện tham gia giao thông đảm bảo chạy đúng tốc độ, đúng tải trọng quy định, che phủ bạt; xử lý các phương tiện gây ô nhiễm môi trường.

Sở Giao thông vận tải cũng có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn các chủ dự án, đơn vị quản lý, thi công các công trình giao thông thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát tán bụi, khí thải ra môi trường xung quanh như che chắn công trình, phun nước, rửa đường, rửa xe ra vào công trình...; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trường hợp cần thiết yêu cầu ngừng ngay hoạt động nếu không bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, cập nhật và công bố thường xuyên thông tin các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm dần các phương tiện cơ giới lạc hậu gây ô nhiễm môi trường.

Sở Công thương có nhiệm vụ chủ trì, tham mưu tổ chức nghiên cứu quy hoạch phố chuyên doanh, để dần hướng đến tách sản xuất kinh doanh, dịch vụ ra khỏi khu dân cư nhằm tránh tình trạng kinh doanh gây ô nhiễm tiếng ồn, khí, mùi đến đời sống người dân; đồng thời, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm môi trường. UBND thành phố giao Sở Công thương chủ trì, tham mưu triển khai áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn, sử dụng nguyên liệu, năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng năng lượng sạch và tái tạo, góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường không khí tại các nhà máy, khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo chính sách khuyến công của thành phố. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra việc thực hiện kiểm toán năng lượng bắt buộc đối với các cơ sở thuộc các ngành sản xuất gây ô nhiễm môi trường, tiêu hao nhiều năng lượng theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý khí thải, tiếng ồn... từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo phân cấp, đảm bảo tuân thủ quy định về chất lượng môi trường không khí trong khu dân cư; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thực hiện không đúng các cam kết về môi trường theo phân cấp. Đồng thời, tổ chức công tác thu gom triệt để rác, bụi bẩn trên các trục, tuyến đường, giải phân cách đường giao thông thuộc phạm vi quản lý; xây dựng và triển khai kế hoạch vận động, hỗ trợ các hộ gia đình, hộ kinh doanh nhỏ hướng đến hạn chế, không sử dụng bếp than tổ ong trong sinh hoạt, kinh doanh, tiến tới kiên quyết cấm sử dụng toàn bộ than tổ ong làm nguyên liệu đốt từ năm 2021 theo lộ trình của quốc gia; hỗ trợ các hộ dân sử dụng rơm rạ sau thu hoạch vào mục đích hiệu quả thay cho việc đốt không đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp đốt chất thải vi phạm, gây ô nhiễm môi trường.

UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp thực hiện quản lý khí thải theo quy định; chủ động tổ chức triển khai áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn, sử dụng nguyên liệu, năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng năng lượng sạch và tái tạo, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các nhà máy, khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo chính sách khuyến công của thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ về kiểm soát chất lượng không khí; tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng nhiên liệu; đầu tư nghiên cứu khoa học cho các hoạt động về quản lý chất lượng không khí. UBND thành phố cũng giao Công an thành phổ, Thanh tra thành phố tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường không khí.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phổ biến thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về hiện trạng chất lượng môi trường không khí xung quanh; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông về tác hại của ô nhiễm môi trường không khí, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường không khí; nêu gương các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường không khí; phản ánh các tổ chức cá nhân gây ô nhiêm môi trường không khí.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác