Nghiêm túc triển khai tiếp nhận, xử lý ý kiến, phản ảnh kiến nghị của tổ chức, cá nhân
Đăng ngày 24-06-2020 09:14

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện nghiêm túc triển khai việc tiếp nhận, xử lý ý kiến, phản ảnh kiến nghị của tổ chức, cá nhân tại Công văn số 3985/UBND-KSTT ngày 19-6-2020.

Cụ thể, yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai việc tiếp nhận và xử lý ý kiến, phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua Tổng đài 1022 và Cổng Góp ý của thành phố theo Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 16-1-2017 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong tiếp nhận và xử lý ý kiến của tổ chức, công dân qua Tổng đài 1022 và Cổng Góp ý của thành phố Đà Nẵng; ưu tiên xử lý đối với các phản ánh kiến nghị được đồng bộ từ Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các ý kiến của tổ chức, cá nhân chưa được xử lý qua Tổng đài 1022 và Cổng Góp ý Đà Nẵng.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện không thực hiện đầu tư, xây dựng mới ứng dụng góp ý riêng mà tập trung khai thác trên Cổng Góp ý của thành phố nhằm bảo đảm thông tin, dữ liệu tập trung, được kết nối hai chiều với Cổng Dịch vụ công quốc gia; giảm chi phí đầu tư và vận hành, và kiểm soát chất lượng xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Các đơn vị, địa phương có trách nhiệm gửi danh sách cán bộ, công chức, viên chức đầu mối quản lý, sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiên nghị được cấp tại Công văn số 3290/UBND-KSTT ngày 21-5-2020 về Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT