Lấy ý kiến về tình hình biến động giá đất thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ thời điểm đầu năm 2020 đến nay
Đăng ngày 10-09-2020 08:44

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; theo đó quy đinh hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hàng năm.

Để có cơ sở thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất phổ biến thị trường phục vụ cho việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng áp dụng từ ngày 01/01/2021 theo đúng quy định.

Sở Tài chính kính đề nghị các Công ty thẩm định giá có ý kiến về tình hình biến động giá đất thị trường của các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ thời điểm đầu năm 2020 đến nay và có văn bản gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/9/2020.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT