Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Đăng ngày 11-09-2020 08:26

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 6020/UBND-TKTH ngày 9-9-2020 giao Cục Thống kê thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục đích của cuộc điều tra lần này nhằm thu thập thông tin về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời, ghi nhận đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về mức độ hỗ trợ và sự lan tỏa của các chính sách của Chính phủ, các cấp, các ngành đối với doanh nghiệp trong thời gian qua. Thông qua đó, Chính phủ, các cấp, các ngành và địa phương có các chính sách, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp ứng phó tốt hơn với dịch Covid-19 lần 2.

Cuộc điều tra thực hiện thu thập thông tin từ ngày 10 tháng 9 năm 2020 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020 bằng hình thức điều tra trực tuyến (web-form), với đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật Doanh nghiệp (không bao gồm hợp tác xã), hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 1-1-2020.

Mỗi doanh nghiệp được cấp tài khoản và mật khẩu đê đăng nhập vào Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp và tự điền thông tin vào phiếu điều tra. Các điều tra viên thuộc các đơn vị của Cục Thống kê trên địa bàn sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trực tiếp thực hiện cung cấp thông tin qua Webform (bảng hỏi điện tử trực tuyến) trên Trang thông tin điện tử điều tra trực tuyến của Điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Tổng cục Thống kê (https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn).

Nội dung điều tra phân theo 5 nhóm thông tin cơ bản: (1) Nhận dạng đơn vị điều tra: tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, loại hình kinh tế, ngành sản xuất kinh doanh chính; (2) Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; (3) Các giải pháp ứng phó của doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch Covid-19; (4) Đánh giá hiệu quả các giải pháp của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại do dịch Covid-19; (5) Một số câu hỏi về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (áp dụng cho khoảng 1000 doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra).

Có 2 loại phiếu điều tra: Phiếu số 01/ĐTDN-COVID-19 thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phiếu 02/ĐTDN-NLCT khảo sát năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong đó, điều tra toàn bộ đối với DN thực hiện Phiếu số 01/ĐTDN-COVID-19; và điều tra chọn mẫu đối với doanh nghiệp thực hiện cả Phiếu số 01/ĐTDN-COVID-19 và Phiếu 02/ĐTDN-NLCT. Phương pháp thu thập thông tin trực tuyến qua bảng hỏi Web-form, điều tra viên hướng dẫn doanh nghiệp cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử điều tra trực tuyến của điều tra doanh nghiệp 2020.

Để cuộc điều tra hoàn thành theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, UBND thành phố đề nghị Cục Thống kê thành phố tổ chức triển khai cuộc điều tra theo đúng Phương án của Trung ương và Kế hoạch của thành phố; cung cấp tài khoản, mật khẩu và hướng dẫn cụ thể cách ghi thông tin cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng cung cấp thông tin. Đồng thời, chỉ đạo các Chi cục Thống kê quận, huyện tổ chức triển khai cuộc điều tra đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp với Cục Thống kê thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, nội dung, thời gian và tầm quan trọng của cuộc điều tra đến các doanh nghiệp; chỉ đạo các Chi cục Thuế quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các Chi cục Thống kê quận, huyện trong công tác tuyên truyền và thu thập thông tin thuộc địa bàn quản lý.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc điều tra; đề nghị Hội Doanh nghiệp các quận, huyện có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp hội viên thực hiện kê khai thông tin vào phiếu theo hướng dẫn của ngành thống kê.

Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ cung cấp thông tin vào phiếu điều tra trực tuyến (web-form) trên Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp; cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu càu của cơ quan tiến hành điều tra thống kê. Đồng thời, chủ động liên hệ với cơ quan thống kê để được hướng dẫn về nghĩa vụ cung cấp thông tin đối với cuộc điều tra doanh nghiệp.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT