Chuyển giao dịch vụ hành chính công liên quan đến chứng chỉ nghiệp vụ theo phân cấp cho Sở Giao thông vận tải
Đăng ngày 13-11-2020 08:39

Ngày 30-10, UBND thành phố ban hành Quyết định số 4122/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Chuyển giao dịch vụ hành chính công liên quan đến cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản theo phân cấp cho Sở Giao thông vận tải".

Mục đích đề án nhằm xây dựng bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn. Đề xuất cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung khi thực hiện chuyển giao dịch vụ hành chính công cho doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đảm nhiệm. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Nội dung duy trì, mở rộng chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công liên quan đến cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản theo phân cấp cho Sở Giao thông vận tải. Cụ thể, tổ chức việc thi, kiểm tra cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải.

Cấp, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải.

Giải pháp thực hiện đề án là tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức xã hội đầu tư nguồn lực theo quy định tại Nghị định số 78/2016/NĐ-CP để tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, nhằm đáp ứng nhu cầu của địa phương, đồng thời tạo nguồn để xem xét, lựa chọn doanh nghiệp, tổ chức xã hội đủ điều kiện chuyển giao dịch vụ hành chính công.

Trong giai đoạn đầu, để tạo điều kiện cho tổ chức bên ngoài nhà nước tiếp cận và có kế hoạch, hoàn thiện khả năng cung ứng dịch vụ hành chính công; vừa đảm bảo nguyên tắc nhà nước thực hiện song song cùng với doanh nghiệp, khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước có đủ điều kiện tham gia cung ứng dịch vụ hành chính công. Trước mắt, triển khai các giải pháp để Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính thực hiện các nội dung của thủ tục hành chính công trong lĩnh vực đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa như hoàn thiện các yêu cầu về cơ sở đào tạo, nội dung và đội ngũ giáo viên thông qua các hình thức liên kết, hợp tác; đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, không làm phát sinh đầu tư khi chưa cần thiết.

Ưu tiên hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa (phục vụ công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện) theo Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Cho phép khai thác cầu tàu được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố để tổ chức thực hành, thi, kiểm tra thực hành các chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện, nhằm giảm chi phí đầu tư ban đầu của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và đảm bảo khai thác hiệu quả công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai Đề án, chỉ đạo Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Đà Nẵng xây dựng kế hoạch, thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa loại 3 theo lộ trình.

Để đảm bảo Đề án được triển khai đến các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, Sở Giao thông vận tải có văn bản số 4588/SGTVT-QLVTPTNL ngày 5-11 đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thông tin rộng rãi nội dung Đề án, vận động các doanh nghiệp, tổ chức xã hội đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa theo Nghị định số 78/2016/NĐ-CP và tham gia thực hiện dịch vụ hành chính công theo lộ trình tại Đề án.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT