Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật
Đăng ngày 08-01-2021 02:48

UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 29-12-2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật theo Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ, các sở, ban, ngành, địa phương cần xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, quận/huyện, phường/xã nghiêm túc thực hiện quán triệt Chỉ thị số 43/CT-TTg tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; gắn kết việc xây dựng pháp luật với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11-6-2020 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuân thủ đúng quy định về lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh và đổi mới các phương pháp, hình thức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức; nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ, thực chất các ý kiến góp ý để bảo đảm tính khả thi. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức có chức năng làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế tham gia các đợt bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành do bộ, ngành, địa phương tổ chức để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ. 

Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm nâng cao chất lượng công tác pháp chế, quản lý, sử dụng cán bộ pháp chế theo Chi thị số 06/CT-UBND ngày 18-9-2020 của Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác pháp chế ừên địa bàn thành phố Đà Nẵng; chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý để đề xuất nội dung hoàn thiện pháp luật, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 3054/UBND-STP. Ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đứng tiến độ, đạt hiệu quả.

Ngoài ra, cần kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Bảo đảm các điều kiện về kinh phí, biên chế phục vụ cho công tác tổ chức thi hành pháp luật; đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công tác tố chức thi hành pháp luật nói chung và theo dõi thi hành pháp luật nói riêng. Bên cạnh đó, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức về đạo đức công vụ, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, tăng cường kiểm tra, giám sát trong quan hệ giữa các cơ quan chức năng, công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ nhằm ngăn ngừa hành vi gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, soạn thảo, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và đánh giá việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, chủ trì, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT