Giới thiệu mẫu dấu Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 08-01-2021 02:37

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giới thiệu mẫu dấu Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và chức danh, chữ ký Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (Cụ thể xem tại file văn bản đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT