Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Đăng ngày 14-01-2021 03:55

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 8754/KH-UBND ngày 31-12-2020 về thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm tăng cường sự phối hợp tích cực và đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương và Trung ương, giữa các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã và các đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, nâng cao toàn diện hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo tính nhất quán trong hoạt động thực thi pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố; đảm bảo môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp hợp pháp, ngăn ngừa và hạn chế tối đa các vi phạm, biểu hiện tiêu cực, các thiệt hại của người dân do các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.

Kế hoạch cũng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Phát huy vai trò đầu mối của Sở Công thương trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố, cụ thể trong các hoạt động tuyên truyền phổ biên pháp luật; hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ quản lý tại cấp cơ sở.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ đẩy mạnh việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương thông qua đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho cán bộ tại các sở, ngành, ƯBND các quận, huyện, phường, xã và các đơn vị liên quan; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố để đảm bảo hiểu và áp dụng đúng, thống nhât các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên các địa bàn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, giúp người dân trên địa bàn thành phố hiểu đúng về hoạt động bán hàng đa cấp, phân biệt các hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp và bán hàng đa cấp trái pháp luật; trách nhiệm, rủi ro pháp lý của các cá nhân khi lôi kéo, dụ dỗ người thân tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp trá hình. Tăng cường cảnh báo về các trường hợp kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép, đa cấp trá hình nhằm hạn chế nguy cơ người dân tham gia vào các hệ thống này.

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý ví phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phổ. Nâng cao trách nhiệm và vai trò thực thi pháp luật của cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại mỗi địa bàn của thành phố. Phối hợp giữa các cơ quan liên quan trên địa bàn thành phố để triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao tại kế hoạch, UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, đảm bảo tiến độ. Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình, kết quả triên khai thực hiện kế hoạch của năm trước đó và các đề xuất, kiến nghị gửi về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ hàng năm, tổng hợp tình hình thực hiện từ các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND thành phố, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng theo quy định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT