Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng năm 2021
Đăng ngày 15-01-2021 04:39

Căn cứ tình hình thực tế về công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố thông báo việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng năm 2021 như sau:

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, CHủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ (dự kiến vào ngày 15 hàng tháng) tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố.

Nếu lịch trùng vào ngày nghỉ hoặc có lịch đột xuất của Chủ tịch UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố sẽ thông báo thay đổi lịch tiếp dân trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và tại trụ sở Tiếp công dân.

2. Để công tác tiếp dân đạt hiệu quả, công dân có đơn đăng ký và gửi trước nội dung tại Ban Tiếp công dân thành phố để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

3. Ban Tiếp công dân thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo địa điểm, th ànhphần và nội dung phục vụ cho công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố.

UBND thành phố thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, công dân biết và thực hiện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác