Kiện toàn tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố
Đăng ngày 29-01-2021 09:04

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 25-1-2021 về việc ban hành Đề án Kiện toàn tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý, với quan điểm đảm bảo quán triệt chủ trương của Hội nghị Trung ương VI khoá XII tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 và Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14-9-2020 của Chính phủ.

Đồng thời, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ công chức và phải tính đến đặc thù của từng đơn vị, đặc biệt các đơn vị còn chờ hướng dẫn của bộ chuyên ngành. Bảo đảm hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị không bị gián đoạn, xáo trộn; sau sắp xếp, kiện toàn lại hoạt động tốt hơn, hiệu quả cao hơn; tập trung huy động, phát huy tiềm năng đội ngũ và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có.

Đề án đặt mục tiêu 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có lộ trình thực hiện cơ cấu, sắp xêp lại tổ chức bộ máy bên trong đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn vừa đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo hướng dẫn của bộ ngành vừa khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý giữa các sở, ngành và giữa các phòng chuyên môn.

Bên cạnh đó, thực hiện mô hình tổ chức một số chi cục thành phòng chuyên môn và không tổ chức cấp phòng bên trong một số chi cục nhằm tinh gọn đầu mối, giảm bộ máy trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tách biệt nhiệm vụ quản lý nhà nuớc với dịch vụ công ích, hỗ trợ, phục vụ cho nhiệm vụ quản lý nhà nước. Cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân lực đảm bảo 100% các cơ quan chuyên môn bố trí cân đối giữa bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và bộ phận chuyên môn dùng chung.

Việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn được thực hiện dựa trên nguyên tắc đồng bộ, toàn diện từ việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị gắn với tình hình thực tiễn của địa phương đến việc sắp xếp, kiện toàn các phòng, ban, chi cục gắn với việc sắp xếp, bố trí công chức phù hợp và đảm bảo chất lượng, số lượng để nâng cao hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sắp xếp, kiện toàn phải đảm bảo nguyên tắc cùng nhóm chức năng, nhiệm vụ chỉ giao một tổ chức, đơn vị thực hiện; phù hợp với các điều kiện về kinh tế - xã hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tránh làm phân tán, chồng chéo chức năng nhiệm vụ, làm khó khăn trong phối hợp quản lý.

Bên cạnh đó, việc giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức phải đảm bảo đúng quy định và đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người lao động; tránh tình trạng sắp xếp cơ học mà phải đặt yêu cầu chất lượng, ổn định lâu dài của đội ngũ cán bộ, công chức lên hàng đầu; gắn việc sắp xếp với việc tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP.

Đội với một số chi cục đặc thù, cần tổ chức độc lập và có quy trình chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng dẫn riêng của bộ, ngành trung ương, có yêu cầu vai trò của người đứng đầu chi cục trong quá trình thực hiện nghiệp vụ thì trình UBND thành phố xem xét việc điều chuyển nhiệm vụ, biên chế giữa Cơ quan Sở và Chi cục để đảm bảo tỷ lệ biên chế/chi cục.

Đối với những cơ quan chuyên môn có lịch sử được giao lao động hành chính nhiều, biên chế ít, có khối lưọng công việc tăng và bình quân công việc/biên chế cao thì trình UBND thành phố xem xét số lượng phòng tổ chức tối đa trong thời gian chờ cân đối, bổ sung biên chế sau lộ trình tinh giản; đảm bảo khoa học, hợp lý, không để mất cân đối giữa biên chế và cấu trúc tổ chức, chức năng, nhiệm vụ.

Theo lộ trình thực hiện, Sở Nội vụ có nhiệm vụ tổng hợp, hoàn thiện Đề án trình UBND thành phố phê duyệt trong tháng 1-2021. Trước 31-3-2021, các sở, ban, ngành xây dựng phương án tổ chức bộ máy của đơn vị theo định hướng của Đề án để trình UBND thành phố, thông qua Sơ Nội vụ thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện hoặc triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của đơn vị, đã được phê duyệt chi tiết tại Đề án.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Đề án đến các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định; tham mưu UBND thành phố quyết định số lượng cấp phó của các sở, ban ngành và cơ quan tương đương. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án kiện toàn; thẩm định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chưc, trình UBND thành phố quyết định đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố; đôn đốc theo dõi, hướng dẫn các đơn vị triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn.

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi việc rà soát, xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp số lượng cấp phó; giải quyết chế độ chính sách đối với số lượng lãnh đạo quản lý công chức dôi dư tại các sở và cơ quan tương đương theo quy định. Tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hướng dẫn, theo dõi việc sắp xếp, kiện toàn tô chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Các sở và cơ quan tương đương có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo định hướng tại Đề án và xây dựng phương án sắp xấp tổ chức bộ máy bên trong cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực; trình UBND thành phố quyết định đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố và quyết định, triển khai đối với những nội dung thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn. Bên cạnh đó, tổ chức quán triệt nội dung sắp xếp, kiện toàn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan; tổ chức sắp xếp nhân sự, giải quyết chế độ, chính sách đối với số lượng công chức dôi dư sau khi sắp xếp theo quy định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT