Hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn hành phố
Đăng ngày 03-02-2021 08:49

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 21-1-2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 329/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn hành phố Đà Nẵng, nhằm góp phần thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Chương trình số 42-CTr/TU của Ban thường vụ Thành ủy.

Theo đó, các nội dung triển khai thực hiện được đề ra gồm: thông báo công khai, rộng rãi nội dung chính sách hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện, thực hiện phương thức hỗ trợ gắn với cải cách thủ tục hành chính; tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thời hạn 5 năm một lần; ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục công trình phù hợp với mức hỗ trợ quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và các mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết.

Bên cạnh đó, thực hiện rà soát quy hoạch, thông báo công khai quy hoạch vùng, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó sớm đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư vào 3 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghê cao đã quy hoach; thực hiện rà soát quy hoạch, thông báo công khai vùng chuyên canh sản xuất tập trung và quy hoạch sản xuất nông nghiệp câp quận, huyện để nhà đầu tư nắm thông tin và triển khai thực hiện chính sách. Cân đối ngân sách thành phố hàng năm chi cho ngành nông nghiệp để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định tại Nghị quyết này; chủ động lồng ghép từ các nguồn vốn của các chương trình, dự án và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nội dung của chính sách.

Đồng thời, ban hành văn bản hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục triển khai hỗ trợ đối với nội dung lồng ghép từ nguồn kinh phí, chương trình, dự án của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; ban hành vãn bản hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục triển khai hỗ trợ đối với nội dung lồng ghép từ nguồn kinh phí, chương trình, dự án của Sở Công thương; ban hành văn bản hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục triển khai hỗ trợ đối với nội dung lồng ghép từ nguồn kinh phí, chương trình, dự án của Sở Khoa học và Công nghệ; ban hành văn bản hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục triển khai hỗ trợ đối với nội dung lồng ghép từ nguồn kinh phí, chương trình, dự án của quận, huyện.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết 329 trên địa bàn quận, huyện, chủ động sử dụng ngân sách trong dự toán kinh phí hàng năm của UBND quận, huyện để hỗ trợ thực hiện các nội dung chính sách theo Nghị quyết 329. Trường hợp cân đối, thiếu kinh phí đề nghị lập dự toán chi tiết kinh phí đề nghị bổ sung để gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hàng năm để kiểm tra, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND thành phố bổ sung kinh phí để thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện các nội dung chính sách hỗ trợ lãi suất vay thương mại đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách hỗ trợ đặc thù sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tập trung, chuyên canh, nông nghiệp hữu cơ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ liên quan đến chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết, các nhiệm vụ được giao của Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được phân công, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, cơ quan trực thuộc UBND thành phố và các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch chi tiết, đảm bảo kịp thời và có hiệu quả những nội dung của Kế hoạch và các quy định của chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết 329 của HĐND thành phố.

UBND quận, huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách theo Nghị quyết 329 và các nội dung tại kế hoạch để bổ sung, đưa vào danh mục hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương, đơn vị đảm bảo thực hiện tốt thủ tục hành chính, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT