Ngày 22-2-2021: Bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 22-02-2021 14:28

Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 vừa ban hành Thông báo số 18/TB-UBBC ngày 19-2-2021 về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026; theo đó, thời hạn nhận hồ sơ ứng cử là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22-2-2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 14-3-2021.

Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bao gồm: đơn ứng cử; sơ yếu lý lịch; tiểu sử tóm tắt; bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử; ảnh chân dung. Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành. File mềm các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ theo địa chỉ website https://noivu.danang.gov.vn. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

Cụ thể, đơn ứng cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu số 01/HĐBC-QH; đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND. Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú, đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu số 02/HĐBC-QH, đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND.

Tiểu sử tóm tắt đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu số 03/HĐBC-QH, đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND. Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu số 04/HĐBC-QH, đối với người ứng cử đại biêu Hội đồng nhân dân thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND.

Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 3 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm X 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt). Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú.

Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội nộp 2 (hai) bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng; người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐN thành phố Đà Nẵng và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng.

Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22-2-2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 14-3-2021. Riêng thứ Bảy, ngày 13-3-2021 và Chủ nhật, ngày 14-3-2021, Ủy ban bầu cử thành phố cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

Địa điểm nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố, tầng 10, Trung tâm Hành chính thanh phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại liên hệ: 0236.3.827.853; địa chỉ email: Ubbctp@danang.gov. vn.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT