Thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đối với các thủ tục đất đai
Đăng ngày 16-04-2021 08:41

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2188/UBND-STTTT ngày 14-4-2021 giao các sở, ngành chức năng triển khai một số công việc để thực hiện đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2161/VPCP-KSTT ngày 30-3-2021 về việc cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai.

Cụ thể, UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, thực hiện kết nối phần mềm Một cửa điện tử thành phố với Cổng Dịch vụ công quốc gia để gửi, nhận thông tin theo hướng dẫn củaa Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2161/VPCP-KSTT; đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông kết nối Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố với Cổng Dịch vụ công quốc gia, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố trong việc kết nối kỹ thuật theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, cung cấp thông tin các thủ tục đất đai thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia để Văn phòng UBND thành phố và Sở Thông tin và Truyên thông cấu hình, kết nối hệ thống. Mặt khác, chủ động thực hiện các hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc cung cấp, chia sẻ dữ liệu về đất đai cho các cơ quan thuế.

UBND thành phố cũng giao Cục Thuế và Sờ Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp thực hiện liên thông hồ sơ theo phương thức điện tử (hệ thống liên thông thuế) đối với các thủ tục đất đai theo yêu cầu tại Công văn số 2161/VPCP-KSTT; đồng thời, tham gia và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia các buổi tập huấn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường khi được yêu cầu để triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đối với các thủ tục đất đai và triền khai thực hiện sau tập huấn.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT