Rà soát để trình sửa đổi, bổ sung các quy định làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp
Đăng ngày 29-04-2021 09:34

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2250/UBND-STP ngày 19-4-2021 về việc triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) năm 2021, nhằm phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai kịp thời, thực chất và hiệu quả nhiệm vụ được Chính phủ giao về cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 trong năm 2021.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện tiếp tục rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện các quy định chưa phù hợp, tạo gánh nặng, làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật phí và lệ phí xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Rà soát, lập danh mục các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh/có nội dung chưa rõ, khó hiểu, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc thiếu khả thi, khó tuân thủ để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ.

Bên cạnh đó, công bố kịp thời, đầy đủ, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa, các nội dung sửa đổi, bổ sung, các quy định mới trong lĩnh vực kinh doanh dễ làm phát sinh các chi phí không chính thức trong tuân thủ pháp luật. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các mô hình hoạt động trong thực tiễn nhằm thu thập, cập nhật thông tin, tiếp nhận ý kiến phản ánh của cá nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh như cà phê doanh nhân, câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ... nhằm tăng cường hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với đại điện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị; trường hợp không giải quyết được thỉ có văn bản giải thích, thông tin trả lời cho doanh nghiệp được biết. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp nêu tại Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc.

Mặt khác, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ bưu chính trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình nâng xếp hạng chỉ số Bl, các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện gửi báo cáo định kỳ 6 tháng về UBND thành phố, thông qua Sở Tư pháp, để kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT